60/19 Nař.vl. o sazbách poplatků na odbornou činnost SÚJB; T: 17.5.2019

Částky udržovacích poplatků podle nařízení vlády č. 347/2016 Sb. jsou totožné s částkami, které jsou uvedeny v dříve platném nařízení vlády č. 399/2011 Sb., ve kterém byla poprvé stanovena jejich výše, která se tak od nabytí účinnosti nařízení vlády č. 399/2011 Sb., tj. od roku 2011, neměnila. Tato skutečnost se však negativně promítá do naplňování úhradové role poplatků. V mezidobí totiž došlo k nárůstu celkových nákladů na výkon státní správy v oblasti, které byly způsobeny zejména celkovým ekonomickým růstem státu a s ním souvisejícím nárůstem cen, popř. i působením meziroční inflace. Nárůst nákladů se mj. odrazil i ve změnách v rozpočtové kapitole SÚJB, které nebyly doprovázeny odpovídajícími změnami poplatků. S využitím výše naznačených principů je tedy nutné adaptovat výši poplatků na stávající ekonomické podmínky, a proto se předkládá tento návrh právního předpisu, kterým se navrhuje zvýšení udržovacích poplatků, aby výběr poplatků umožnil 55 % pokrytí skutečných nákladů na činnost SÚJB obdobně, jako to bylo původně při zavedení tohoto způsobu financování SÚJB.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/