6/22 Novela vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv;T:3.2.2022

Novela vyhlášky reaguje na podněty získané v rámci tvorby současného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023. Úprava vyhlášky přispěje k tomu, aby samotná příprava dlouhodobého záměru na republikové i krajské úrovni více reflektovala principy tvorby strategií uvedené v Metodice přípravy veřejných strategií. Novela vyhlášky oproti současnému stavu snižuje počet témat, které budou dlouhodobé záměry povinně obsahovat, dále mění termíny předkládání a způsob projednávání dlouhodobých záměrů. Zavádí se nový prvek přípravy strategických dokumentů – povinná veřejná konzultace. Novelou vyhlášky dále dojde ke zjednodušení obsahu výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji a výroční zprávy o činnosti školy, a to redukcí témat, která mají být povinně ve výročních zprávách uvedena.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 2. 2022.