59/15 Nař. vl. o hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod; T: 21.4.2015

V Plánu legislativních prací vlády na tok 2015 je zahrnuta novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah změn si nicméně vyžádal zpracování nového nařízení vlády namísto předpokládané novely platného nařízení.

Konkrétní témata, která návrh nařízení vlády zakotvuje oproti platné právní úpravě, jsou:

1. transpozice směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky,

2. vybrané definice – např. „průmyslové odpadní vody“, „městské odpadní vody“, jejichž absence vyvolávala v praxi nejasnosti,

3. zpřesnění náležitostí a podmínek povolení podle § 38 odst. 12 vodního zákona (Jedná se o výjimečné povolení umožňující vypouštět odpadní vody po přechodnou dobu – např. při zkušebním provozu – v emisních limitech neodpovídajících emisním standardům stanovených v nařízení vlády.),

4. úprava přílohy č. 7 – nejlepší dostupné technologie mají být do budoucna definovány pouze slovním popisem, konkrétní hodnoty mají být vypuštěny.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/