59/21 Novela nař. vl. č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, T:20.5.2021.

Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na výtky Evropské komise uplatněné v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI ve věci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) v právních předpisech České republiky, ze dne 2. srpna 2016. Evropská komise vytýká České republice zejména nedostatečnou transpozici článku č. 46 odst. 4 směrnice, který se týká vypouštění odpadních vod ze zařízení čištění plynů při spalování odpadů a spoluspalování odpadů, a článku č. 68 směrnice týkajícího se výroby oxidu titaničitého. Česká republika ve své odpovědi adresované Evropské komisi již v roce 2016 přislíbila zjednání nápravy vytýkaných nedostatků v transpozici příslušných článků směrnice formou novelizace nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 5. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/