58/15 Novela zákona o bankách, spořitelních a úvěrních družstvech; T: 13.4.2015

Cílem úpravy obsažené ve směrnici DGSD je harmonizovat úroveň ochrany vkladatelů a zajistit stejnou míru stability systémů pojištění vkladů ve všech členských státech Evropské unie. Vkladatelé budou mít díky širší a jasněji vymezené oblasti působnosti pojištění, kratším lhůtám pro výplatu, lepší informovanosti a řádným požadavkům na financování výrazně lepší přístup k systémům pojištění vkladů. Přestože je směrnice DGSD koncipována tak, aby zajistila co největší míru harmonizace ve všech členských státech EU, ponechává členským státům v určitých oblastech diskreci při rozhodování o implementaci některých konkrétních opatření do národních právních řádů.

Krátká implementační lhůta značně ovlivňuje legislativní proces a významným způsobem komplikuje dosažení požadovaného termínu implementace, a proto se navrhuje, aby vláda v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, navrhla Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení.

Navrhovaná právní úprava má dopad na podnikatelské prostředí. Banky a družstevní záložny se budou muset přizpůsobit nově definovaným pravidlům systémů pojištění vkladů. Jedná se například o zkrácení lhůty určené pro výplatu náhrad vkladů, změnu metodiky stanovení výše příspěvku a frekvence jeho odvodu apod. Bankám a družstevním záložnám vzniká nová povinnost platit mimořádné příspěvky do Fondu pojištění vkladu v situaci, kdy prostředky ve Fondu pojištění vkladů nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad. V souvislosti s rozšířením informačních povinností vzniknou úvěrovým institucím vyšší administrativní náklady.

Související soubory

/jak-na-