58/08 Novela zákona o cenách; T: 23.5.2008

Předkládaná novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se rozšiřuje možný okruh cenových zásahů i na případy, kdy to vyžadují právní předpisy Evropských společenství (např. Nařízení komise (ES) č. 2707/2000 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu ze Společenství na dodávky mléka a některých mléčných výrobků žákům vzdělávacích institucí). Obdobně se rozšiřuje pravomoc cenových orgánů upravit postup pro předkládání a posuzování návrhů úředně stanovených cen u humánních léčiv, jak vyžaduje Směrnice 89/105/EHS Rady evropských společenství o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.

V oblasti označování zboží cenami je do návrhu zapracováno ustanovení Směrnice 98/6/ES o ochraně spotřebitele při označování výrobků nabízených spotřebiteli, podle kterého má prodávající povinnost označit výrobek konečnou cenou, k níž nemohou být připočítávány žádné další částky.

Novela reaguje mimo jiné také na nové uspořádání orgánů státní správy a na vznik nových odvětvových regulačních orgánů, které jsou vybaveny kompetencemi k regulaci a kontrole cen.

Novým způsobem je řešena celá oblast porušení cenových předpisů, kdy je nově definována úplná škála případů, kdy se prodávající nebo kupující může dopustit deliktu proti cenovým předpisům. V zájmu zajištění větší vynutitelnosti práva dochází ke zvýšení horních limitů sankcí za delikty, které také lépe odpovídají obratům kontrolovaných společností, kdy se v poslední době často jedná o významné nadnárodní podniky.Nově je rovněž definováno vymezení zmocnění k vydání prováděcího předpisu k tomuto zákonu. V současné době je v Parlamentu projednávaná novela zákona o cenách předložená hlavním městem Praha, ve které se prodlužuje   subjektivní i objektivní lhůta pro možné uložení sankce. V případě neschválení této předlohy, bude tato změna doplněna do návrhu zákona předkládaného vládě.  Subjekty, jichž se bude navrhovaná úprava přímo týkat:

  1. Podnikatelské subjekty, popř. fyzické a právnické osoby zabývající se prodejem a koupí zboží, podnikající v odvětvích, které mohou být potenciálně předmětem cenové regulace.
  2. Cestovní kanceláře a agentury a letecké společnosti prodávající zájezdy a další služby cestovního ruchu včetně letecké dopravy.
  3. Podnikatelé – držitelé oprávnění k provozování taxislužby.
  4. Prodávající a kupující porušující cenové předpisy.

V podnikatelské sféře může bude předkládaná úprava mít dopady na cestovní kanceláře v podobě nové formy zpracování katalogů a dalších anoncí o poskytovaných službách, pokud by byla nutnost úprav v již vydaných katalozích před účinností zákona. Konkrétní vyčíslení v současné době probíhá. U katalogů vydávaných po datu účinnosti zákona nové vícenáklady nevznikají.U provozovatelů taxislužby si nový způsob označení cen na vozidlech vyvolá náklady 130 Kč (2 ceníky po 65,-Kč na vůz).

 

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Úplné znění 526

Úplné znění 265

Rozdílová tabulka

PŘIPOMÍNKY

Vypořádání

 

Vaše připomínky zašlete nejpozději do 23.5.2008.       pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/