58/22Novela vyhl. č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě; T:4.5.2022

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu novelizace zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (v současnosti v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 58). Novelizace zákona o silniční dopravě představuje implementaci řady právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního právního řádu, které tvoří tzv. Balíček mobility I. Návrh vyhlášky proto obsahuje několik témat, a to:

  1. vymezení předmětu silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců, jakož i navazujících formulářů stanovujících podobu hlášení výsledků těchto kontrol;
  2. stanovení seznamu závažných porušení povinnosti dopravce zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku při práci řidičů
  3. stanovení podoby formulářů v příloze vyhlášky, prostřednictvím kterých bude SÚIP poskytovat Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách
  4. stanovení vzoru jedinečné zvláštní značky v příloze vyhlášky, kterou bude v rámci silniční kontroly řádného fungování tachografu vozidla povinen kontrolor opatřit jím umisťované plomby, a
  5. stanovení nového jednotného vzoru formuláře „potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění vozidla“.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/