57/21 Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem; T:6.5.2021

Koncepce je výchozím dokumentem, který formuluje zásady, postupy a cíle státu na období přibližně do roku 2030 s výhledem na další období. Vyhodnocení, jak jsou plněny záměry a cíle Koncepce, a následná aktualizace či upřesnění se předpokládá po roce 2025. Předkládaný Návrh aktualizace Koncepce do meziresortního připomínkového řízení, potažmo vládě, nemění zásadně koncepční zaměření platné Koncepce. Předmětem Návrhu aktualizace Koncepce jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat, jako je úprava časových milníků pro přípravu hlubinného úložiště vyplývající z usnesení vlády č. 1350/2020.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 5. 2021.