56/14 NV kvalita paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla; T: 20.5.2014

V námořní dopravě se využívají ta nejlevnější a nejméně rafinovaná paliva. Většinou se jedná o vedlejší produkty vyšší rafinace ropy. Ty v současnosti představují významný zdroj znečištění ovzduší, zejména oxidy síry. Sledování a zlepšování kvality pohonných hmot obecně přispívá ke zlepšení životního prostředí, zvláště pokud jde o kvalitu ovzduší.

Do vyhlášky č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší je třeba transponovat směrnicí 2012/33/EU zpřesněné definice motorové nafty a plynového oleje, nově stanovené mezní hodnoty obsahu síry v palivech, termíny pro jejich dosažení a metody snižování emisí, při jejichž aplikaci nemusí být mezní hodnoty obsahu síry v palivu splněny.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/