56/09 NV-vedení deníku obchodníka s cennými papíry; T: 2.4.2009

Novela zákona v souvislosti s transpozicí směrnice MiFID přinesla určité změny a zpřesnění v ustanoveních týkajících se deníku obchodníka a částečně změnila též zmocňovací ustanovení pro Českou národní banku k vydání prováděcího předpisu. Nově má prováděcí předpis stanovit způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry v návaznosti na přímo použitelné prováděcí nařízení ke směrnici MiFID, upravující minimální požadavky na vedení záznamů o zákaznických pokynech a obchodech. Nepřímý vliv na způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka má i nová úprava hlášení obchodů pro mezinárodní výměnu informací. Obsah informací o uzavřených obchodech zasílaných České národní bance je z velké části harmonizován prováděcím nařízením ke směrnici MiFID, které vyžaduje, aby v záznamech o zákaznických pokynech a obchodech byly zachyceny údaje, které jsou zároveň součástí hlášení obchodů.

Záměrem nové vyhlášky není kompletně změnit podobu evidence v deníku obchodníka, ale pouze upravit a doplnit okruh údajů, které v něm budou povinně vedeny a následně též předkládány České národní bance v rámci informační povinnosti.

Novou vyhláškou bude deník obchodníka s cennými papíry doplněn o 

  • informace vyžadované v souvislosti s novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
  • informace nezbytné pro řádný a efektivní výkon dohledu nad kapitálovým trhem.

Implementace vyhlášky nevyžaduje zásadní změny činnosti dotčených subjektů ani České národní banky při výkonu dohledu podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.  

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/