56/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy; T: 14.6.2018

Ministerstvo vnitra zpracovalo návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy (dále jen „návrh změnového zákona“). Z důvodu legislativní ekonomie spojuje návrh změnového zákona tyto dva úkoly vyplývající z Plánu legislativních prací vlády na rok 2018:

1. adaptace právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1021/2012;

2. novelizace právní úpravy ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu.

Návrh změnového zákona obsahuje novely těchto zákonů:

– zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

– zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky);

– zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;

– zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů;

– zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a

– zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/