54/17 Návrh vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa; T: 3.5.2017

Během patnácti let přinesla aplikační praxe zmíněné vyhlášky řadu podnětů pro její novelizaci. Potřeba novely stávající vyhlášky vyplývá také z nové právní úpravy v oblasti stavebnictví, lesního hospodářství a vodního hospodářství a zejména z nových technických norem určených pro stavby pro plnění funkcí lesa (především ČSN 73 6108:2016 Lesní cestní síť, ČSN 75 2106:2016 Hrazení bystřin a strží, ČSN 75 4210:2015 Hydromeliorace – odvodňovací kanály nebo ČSN 75 2410:2011 Malé vodní nádrže) nebo s nimi alespoň souvisejících (např. ČSN 75 0140:2016 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy).

Navrhuje se proto zmíněnou vyhlášku nahradit vyhláškou novou, vycházející ze zmocnění v § 194 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná vyhláška zachovává účel stávajícího právního předpisu (stanovení technických požadavků pro projektovou činnost, pro povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb pro plnění funkcí lesa) a v principu i jeho rozsah (stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží, stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd a stavby malých vodních nádrží v lesích). Navrhuje se úprava nebo doplnění stávajících ustanovení, jak je dále uvedeno ve zvláštní části odůvodnění.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/