54/14 Operační program Životní prostředí 2014-2020; T: 12.5.2014

Předkládaný programový dokument OPŽP 2014-2020 v části III. materiálu je zpracován v souladu s Metodickým pokynem MMR-NOK pro přípravu programových dokumentů a je plně v souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020, která představuje základní zastřešující dokument pro všechny intervence z evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020. OPŽP 2014-2020 je multifondovým operačním programem, tzn. zahrnuje intervence pro finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti.

Aktuální verze OPŽP 2014-2020, která je předkládána do mezirezortního připomínkového řízení, obsahuje 6 prioritních os, a sice:

  • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,
  • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
  • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
  • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
  • Prioritní osa 5: Energetické úspory,
  • Prioritní osa 6: Technická pomoc.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/