54/13 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2012 ; T: 12.4.2013

Předložený materiál shrnuje a hodnotí, čeho bylo dosaženo v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v české společnosti za uplynulý rok a uvádí důležité události vnitrostátní i mezinárodní povahy. Podkladem pro zpracování materiálu byly informace poskytnuté jednotlivými resorty, dalšími úřady a dále sociálními partnery, Veřejným ochráncem práv, Sociologickým ústavem Akademie věd, v.v.i. a nestátními neziskovými organizacemi.

Návrh usnesení obsahuje vzetí na vědomí Zprávy o rovnosti žen a mužů v roce 2012 v České republice, schválení aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na rok 2013 a uložení člence vlády, do jejíž působnosti patří rovné příležitosti žen a mužů a předsedkyni Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů předložit vládě ČR do 30. dubna 2014 Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2013.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/