54/08 NV o vzorech tiskopisů-podnikání na kapitálovém trhu; T: 14.5.2008

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v návaznosti na změnu zákona č. 256 /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“ nebo „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), ke které dochází v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (MiFID).

Práce na návrhu vyhlášky byly zahájeny před 1. listopadem 2007. Těžištěm zákona o podnikání na kapitálovém trhu je stanovení podmínek pro poskytování investičních služeb a organizování trhu s finančními nástroji a vyhláška v této souvislosti doplňuje, vyjasňuje a precizuje některé aspekty práv a povinností stanovených zákonem, zejména s ohledem na to, aby byla v co nejvyšší míře zaručena právní jistota žadatelů. Současně specifikuje informace nezbytné pro správní orgán k řádnému posouzení žádostí podle podmínek stanovených zákonem. Navrhovaná vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh věcně vychází z dosavadní vyhlášky a dále zohledňuje změny, které by měly vést k podstatnému zjednodušení a zefektivnění povolovacích řízení. Zázemí k tomuto novému přístupu poskytuje novela zákona, která na jedné straně vytváří prostor pro přívětivé, administrativně méně náročné licenční řízení, na druhé straně umožňuje důrazný postup proti těm osobám, které řízení založené na důvěře zneužijí. Nově je upravena možnost používání mnohostranného obchodního systému a registrace další podnikatelské činnosti u obchodníka s cennými papíry a organizátora regulovaného trhu. Vyhláška reaguje na novelu zákona a upřesňuje požadavky na investičního zprostředkovatele. Nově je na základě novely zákona zahrnuta žádost o zápis do seznamu vázaných zástupců, kterou podává zastoupený a zároveň tento ověřuje splnění podmínek uvedených v zákoně. Navrhovaná úprava by měla vést k podstatnému zjednodušení a zefektivnění povolovacích řízení, což bude méně administrativně zatěžovat podnikatelské prostředí, proto se očekávají pozitivní dopady na podnikatelské prostředí, spočívající ve snížení regulatorních nákladů v porovnání s dosavadní právní úpravou.

Odůvodnění

Materiál

 

Vaše připomínky zašlete nejpozději do 14.5.2008.     pripominkovani@komora.cz

 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/