54/20 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny; T: 4.6.2020

Tzv. únik uhlíku může nastat v některých odvětvích výroby, pokud náklady na elektřinu průmyslovým subjektům vzrostou vlivem rostoucí ceny povolenek na emise skleníkových plynů do té míry, že jejich provoz bude na území členského státu EU ukončen a výroba se přesune do zemí s nižšími provozními náklady, tedy do zemí kladoucích menší důraz na snižování emisí. V důsledku tohoto vývoje pak dojde ke zvýšení globálních emisí skleníkových plynů. Účelem vyplácení finančních kompenzací průmyslovým subjektům v odvětvích, která jsou energeticky náročná, je předejít tomuto riziku. Možnost členských států poskytovat státní podporu odvětvím ohroženým rizikem úniku uhlíku je upravena v čl. 10a odst. směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES.
Konkrétní kritéria, která stanoví předkládaný návrh nařízení vlády pro určování výše kompenzace v jednotlivých případech, vycházejí z Evropskou komisí vydaných Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012.
Navrhovaná právní úprava splňuje definiční znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, proto bude souběžně s připomínkovým řízením postupováno v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/