53/10 Návrhy možných revizí operačních programů a evaluace výzev; T: 18.3.2010

Předkládaný materiál Návrhy možných revizí operačních programů vychází z analýzy. Nejprve jsou v materiálu objasněny podmínky, komplikace a důsledky revizí operačních programů. Jednou z možných úprav operačních programů jsou i realokace, a to buď mezi operačními programy nebo v rámci nich. Realokace, tj. přesun prostředků, je nástrojem, který by neměl být uplatněn pouze v návaznosti na aktuální stav čerpání finančních prostředků a rozhodně by neměl být aplikován jen za účelem naplnění pravidla n+3. K realokacím, obzvláště mezi operačními programy, by se mělo přistoupit jen v případě, kdy ohrožení pravidla n+3 je doprovázeno nenaplňováním věcných cílů a zároveň je sporná potřeba dané podpory. Zároveň je třeba zdůraznit, že provedení realokací nad rámce flexibility, kterou umožňuje současná legislativa, vyžaduje nejen důslednou přípravu, ale jedná se i o časově náročný proces, přičemž realokace mezi operačními programy nesmí být činěny retrospektivně a řídí se i dalšími pravidly.

 Rovněž je třeba připomenout, že v souladu s výsledky Strategické zprávy ČR, která byla v prosinci loňského roku zaslána Evropské komisi, by nemělo docházet k přesunům prostředků, které by vedly k odchýlení od strategických cílů Národního strategického referenčního rámce, jehož relevance nebyla dosud ničím zpochybněna.
Z takto popsaných důvodů byla při formulaci konkrétních doporučení pro jednotlivé operační programy dána přednost opatřením, která jsou flexibilnější, a případné realokace jsou navrhovány v rámci operačních programů a pokud možno v rámci prioritních os. 
 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/