53/22 Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – rizikové profese;T:9.5.2022

Návrh zákona obsahuje úpravu snížení důchodového věku od 1. července 2023 pro ty pojištěnce, kteří pracovali po stanovenou dobu v rizikových zaměstnáních. Za riziková zaměstnání se budou považovat ta zaměstnání, v nichž se vykonávají práce zařazené podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví do čtvrté kategorie prací a dále vybrané profese zdravotnických záchranářů. Snížení důchodového věku pro odchod do starobního důchodu bude záviset na počtu směn odpracovaných v rizikovém zaměstnání. Návrh zákona obsahuje dále změnu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a navrhuje zvýšení sazby pojistného na důchodové pojištění cílově až o 5 procentních bodů (tj. z 21,5 % na 26,5 %) u zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnance, kteří pracují v rizikovém zaměstnání, přičemž se sazba pojistného bude zvyšovat postupně z navýšení o 2 procentní body v prvním období účinnosti zákona tempem zvýšení o  1  procentní bod za každý další rok, tj. od roku 2026 bude tato sazba pojistného činit 26,5 %.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/