52/17 Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR; T: 18.4.2017

Cílem směrnice o energetické účinnosti je přispět k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020. Cíl 20% zvýšení energetické účinnosti je jedním z trojice klimaticko-energetických cílů Strategie Evropa 2020. Energetická účinnost není však nedílnou součástí pouze Strategie Evropa 2020, ale i základním pilířem pro období po roce 2020, jak vyplývá ze závěrů Evropské rady z října 2014, které balíček představený Evropskou komisí dne 30. listopadu 2016 „Čistá energie pro všechny Evropany“, tzv. zimní energetický balíček, konkretizuje.

NAPEE zahrnuje významná opatření zaměřená na zvyšování energetické účinnosti ČR a očekávaný dopad jednotlivých opatření na spotřebu energie ČR v konečné spotřebě resp. spotřebě primární energie. NAPEE zpracovaný v souladu s požadavky směrnice byl vládou ČR schválen v roce 2014. V roce 2015 byla schválena 1. aktualizace NAPEE. Tato aktualizace byla zpracována v návaznosti na dokončení procesu schválení programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou stěžejními politickými opatřeními zahrnutými do schématu plnění povinných úspor energie do roku 2020.

Související soubory

/jak-na-