52/14 Aktualizace Strategie financování směrnice o ochraně vod; T: 12.5.2014

Transpozice nitrátové směrnice byla provedena do ustanovení §33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), kde je uloženo vládě nařízením stanovit zranitelné oblasti dusičnany (ZOD) a v těchto oblastech upravit používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (tzv. akční program).
Základním požadavkem nitrátové směrnice je vymezit ZOD, které představují území odvodňovaná do povrchových a podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů. Hlavním kvalitativním kritériem znečištění vod je koncentrace dusičnanů vyšší než 50 mg/l nebo taková koncentrace, která by mohla stanovenou hranici překročit, pokud by nebyla zavedena účinná opatření. Zřetel je brán rovněž na trend míry znečištění a intenzitu procesu eutrofizace.
Hlavním požadavkem je realizovat tzv. akční program představující povinné způsoby hospodaření ve vymezených ZOD, které musí zahrnovat požadavky stanovené směrnicí. Akční program je vždy na čtyřleté období. Novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb., byl vyhlášen tzv. 2. akční program (nařízení vlády č.108/2008 Sb.), 3. akční program byl vyhlášen nařízením vlády č. 262/2012 Sb. s účinností od 1. srpna 2012.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/