52/13 Zákony v působnosti MŽP v souvislosti s přijetím kontrolního řádu; T: 23.4.2013

Pro účely přizpůsobení jednotlivých odvětvových zákonů kontrolnímu řádu byl zvolen postup, kdy každý resort připravuje a vládě předkládá změny dotčených zákonů ve své působnosti. V souladu s vládou schváleným harmonogramem je tak v působnosti Ministerstva životního prostředí předkládán změnový zákon, jímž se kontrolnímu řádu přizpůsobují tyto zákony:

 

– zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,

– zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

– zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),

– zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),

– zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách),

– zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů,

– zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 

Součástí předkládaného návrhu zákona jsou též změny následujících zákonů, které ve výše zmíněném harmonogramu zahrnuty nebyly, nicméně předkladatel následně dospěl k názoru, že i tyto zákony je třeba v souvislosti s kontrolním řádem upravit:

 

– zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,

– zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

– zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.

 

V rámci samostatných novel je řešeno přizpůsobení kontrolnímu řádu těchto zákonů:

 

– zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,[1]

– zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,[2]

– zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy),[3]

– zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),[4]

– zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).[5]

 

Jedná se zejména o úpravu práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných osob. Ve většině novelizovaných zákonů například dochází k odstranění ustanovení o oprávnění kontrolujících vstupovat na pozemky a do objektů za účelem výkonu kontroly, rušena jsou i další práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob, jež jsou duplicitní či neodůvodněně odchylná ve vztahu ke kontrolnímu řádu, jako je např. povinnost kontrolovaných osob poskytovat součinnost při kontrole, předkládat na vyžádání kontrolujícího potřebné údaje a dokumenty, oprávnění kontrolujících odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci, povinnost kontrolujících zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu kontroly apod.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/