5/13 Novela autorského zákona; T: 29.1.2013

Navrhovaná novela autorského zákona souvisí především s povinností transponovat do právního řádu České republiky ve stanoveném termínu dvě směrnice EU, které byly přijaty v roce 2011, resp. 2012. Jde o směrnici 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, a o směrnici 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl. Návrh novely též, v souladu s původním záměrem zvýšit transparentnost výkonu kolektivní správy práv a se schválenou rámcovou pozicí ČR, předjímá některá ustanovení z aktuálně projednávaného návrhu směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro území více států k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.

Další navrhované, většinou jen dílčí změny nebo doplnění reagují na praktické problémy s výkladem a aplikací této, z povahy věci poměrně složité normy. Sleduje se jimi proto především zpřehlednění a v rámci možností i zjednodušení úpravy a formulační zpřesnění některých ustanovení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/