51/13 Novela zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací; T: 18.4.2013

Obsahem předkládaného návrhu zákona je úprava oznamování skutečností nasvědčujících tomu, že je na pracovišti páchána trestná činnost, přičemž osobou, které je poskytována ochrana dle tohoto návrhu zákona, je zaměstnanec, voják z povolání nebo příslušník bezpečnostního sboru, který se o páchání trestné činnosti na pracovišti dozvěděl v souvislosti se svým pracovněprávním nebo služebněprávním vztahem a který tuto skutečnost oznámí orgánům činným v trestním řízení.

Zaměření nové právní úpravy pouze na trestněprávní jednání má význam s ohledem na charakter těchto jednání, jakožto nejzávažnějších protiprávních jednání, na jejichž postihování má společnost největší zájem. Především pak s ohledem na navrhované instituty ochrany, tj. ochrana pracovněprávního poměru oznamovatele a obrácení důkazního břemene v neprospěch zaměstnavatele, zcela logicky hovoří ve prospěch poskytování ochrany právě zaměstnancům.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/