51/08 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže; T: 9.5.2008

ÚOHS připravil dvě velké novely soutěžního zákona, jejichž primárním cílem bylo umožnit, aby Úřad mohl náležitě fungovat v rámci Sítě soutěžních úřadů členských států EU (European Competition Network, ECN); harmonizace mezi evropským a českým právem jimi nebyla provedena důsledně. Posuzovaná novela má obnovit plnou harmonizaci mezi českým a komunitárním soutěžním právem, přičemž vychází i z doporučení mezinárodních fór zabývajících se soutěžním právem, zejména OECD a Mezinárodní soutěžní sítě (International Competition Network, ICN).

 

Dopady navrhovaných řešení jsou převážně v kvalitativním zlepšení fungování hospodářské soutěže, které by současně nemělo mít zásadní negativní dopady pro jednotlivé dotčené subjekty v oblasti zvýšených nákladů. Naopak lze uvést pozitivní finanční dopady na soutěžitele ve smyslu snížení administrativních nákladů. Rovněž ÚOHS by se měly snížit administrativní náklady a racionalizovat se jeho činnost. Celkově dojde ke sladění českého a komunitáního práva v oblasti hospodářské soutěže, které se nepodařilo v rámci předešlých novel zákonů. Z makroekonomického pohledu dále lepší fungování hospodářské soutěže přispívá k lepšímu rozdělování zdrojů, ekonomické efektivnosti a nižším cenám. 

 

Odůvodnění

Materiál

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

PŘIPOMÍNKY

Vypořádání připomínek

 

Vaše připomínky zašlete nejpozději do 9.5.2008.        pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/