5/10 Návrh dlouhodobých opatření směřujících k řešení zdlouhavého legislativního procesu; T: 18.1.2010

Usnesením vlády bylo uloženo vypracovat a vládě předložit návrh změn Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.

Předložená opatření jsou rozdělena na ta, jež je možno učinit v krátkém časovém horizontu (tzv. krátkodobá opatření), a ta, jež mohou být učiněna až v dlouhodobějším časovém horizontu (tzv. dlouhodobá opatření). Příloha materiálu pak obsahuje popis historického vývoje implementace v ČR, analýzu implementace práva EU ve vybraných členských státech využívajících pro zajištění implementace práva EU metody, jenž mohou být určitým vodítkem i pro Českou republiku (Slovensko, Irsko, Litva, Itálie, Nizozemí) a nástin důsledků nesplnění legislativních závazků ve formě řízení o porušení Smlouvy. Návrhy obsažené v usnesení vlády navazují na příslušné části vlastního materiálu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/