51/22 Novela vyhl. č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování;T:27.4.2022

Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování je prováděcím právním předpisem k z. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Tato novela vyhlášky navazuje na novelu uvedeného zákona a na změny v evropské legislativě (nařízení EP a Rady č. 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a nařízení EP a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Dále vyhláška obsahuje dílčí změny, které jsou reakcí na aplikační praxi vyhlášky, z níž vyplynula potřeba vyhlášku upřesnit či doplnit, mj. v návaznosti na metodické pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/