51/21 Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší 2020; T:23.4.2021

Kompletní aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší. Jednotlivé zaktualizované programy zlepšování kvality ovzduší pro zóny a aglomerace byly v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší publikovány ve Věstnících MŽP vydaných postupně v období od září 2020 do února 2021. Všechny programy obsahují kromě analýzy příčin znečištění ovzduší i podrobnosti o  opatřeních přijatých ke zlepšení kvality ovzduší. Ty obsahují kromě popisu aplikace opatření také odhad jejich efektů, rámcový časový plán jejich provádění a odpovědného gestora. Aktualizované programy obsahují v návaznosti na provedenou analýzu příčin znečištění tři druhy opatření – opatření k omezení znečištění ze sektoru lokálního vytápění domácností, opatření k omezení znečištění z průmyslových zdrojů a opatření k omezení znečištění z dopravy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 4. 2021.