50/15 Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek za r. 2014; T: 8.4.2015

Zpráva obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2014 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření
důvody, proč je nutné vybraná opatření aktualizovat a závěrečné shrnutí čtvrtého roku realizace opatření Strategie elektronizace.

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2014 k významným událostem, které ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-governmentu v ČR. Mezi takové události patří zejména přijetí nových evropských zadávacích směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU
a 2014/25/EU, jejichž význam spočívá ve výrazném posílení elektronizace, zejména v zavedení povinné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/