50/09 NV o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin; T: 27.3.2009

Recentní právní úprava požadovala v příloze č. 9 vyhlášky č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb., týkající se evidence používání přípravků, i uvádění nadbytečných údajů (číslo šarže přípravku, hodina aplikace a způsob aplikace), které nejsou dále ze strany Státní rostlinolékařské správy využívány, popř. zpracovávány a tedy nadbytečně zatěžují podnikatelské prostředí. Cílem v souladu se zásadou snižování administrativní zátěže podnikatelů je tyto údaje nadále nevyžadovat.

Předkládaná verze přílohy č. 9 vyhlášky nahrazuje zcela původní formulář k evidenci používání přípravků v návaznosti na § 49 odst. 3 zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Zcela je vypuštěn požadavek na uvádění čísla šarže, u způsobu aplikace je redukován požadavek údajů k aplikační technologii pouze na uvedení, zda se jedná o aplikaci pozemní či leteckou a aplikaci přípravku ve směsi, u hodiny aplikace byl redukován požadavek na uvádění hodiny aplikace pouze ve vazbě na právní úpravu § 3 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, tj. v případě aplikace přípravku označeného jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely nebo směsi považované za nebezpečnou nebo zvlášť nebezpečnou pro včely se uvede i hodina aplikace.

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady v oblasti podnikatelského prostředí, životního prostředí, žádné sociální dopady, nebude mít dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.  

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/