50/23 Novela vyhl. č. 428/2001 Sb., prováděcí k zákonu o vodovodech a kanalizacích;T:11.4.2023

Cílem návrhu vyhlášky je dokončit transpozici směrnice EP a Rady (EU) 2020/2184  o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Návrh je prováděcím předpisem k zákonu o vodovodech a kanalizacích, který již transpozici směrnice obsahuje. Návrh upravuje rozsah úplných a krácených rozborů surové vody na základě výsledků posouzení rizik. Současně jsou zohledněny také výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě. Návrh vyhlášky dále upravuje na základě směrnice 2020/2184 informační povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele. Jedná se především o rozsah informací zveřejňovaných provozovatelem vodovodu nebo kanalizace na jeho internetových stránkách, nebo rozsah konkrétních údajů o vodném nebo stočném, které musí být pravidelně předávány vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem, odběratelům. Požadované údaje se předávají v elektronické podobě a ve stanoveném formátu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 4. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/