49/17 Aktualizace Plánu rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti; T: 18.4.2017

Na základě provedené aktualizace fondu budov ústředních institucí spadajících pod povinnost dle čl. 5 směrnice o energetické účinnosti byl pro Českou republiku stanoven roční závazek úspor energie ve výši 6 620 MWh. Dle provedené analýzy realizovaných a plánovaných opatření na podporu úspor energie lze konstatovat, že bez zodpovědného zapojení všech ústředních institucí dotčených povinností renovovat budovy v jejich užívání a vlastnění (tzn. vlastnících a užívajících budovy nesplňující minimální požadavky na energetickou náročnost) závazek ČR nebude splněn. Za podmínek, že by se podařilo realizovat veškerá opatření avizovaná dotčenými ústředními institucemi, by byl deficit v roce 2020 ve výši 0,3 %. Plánované realizace v letech 2017 – 2020 by tak měly snížit schodek v plnění závazku vzniklý v období 2014 – 2016 ve výši 7 980 MWh.

Pro období 2017 – 2020 se jedná o celkové prostředky ve výši cca 2,25 mld. Kč (v letech 2014 – 2016 to bylo 756 mil. Kč). Tento objem prostředků je hlavní podmínkou pro realizaci potřebného množství energeticky úsporných opatření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/