49/14 Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách; T: 16.5.2014

V souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání bude nezbytné jejich obsah během následujících dvou let transponovat do vnitrostátního právního řádu.

Nové směrnice obsahují množství zásadních změn, jejichž transpozice do vnitrostátního právního řádu si vyžádá vznik zcela nového zákona o veřejných zakázkách, neboť zakotvení nových pravidel do stávajícího zákona by si vyžádalo zásadní zásahy do textu i systematiky zákona a i za vynaložení maximální snahy o vytvoření kvalitního předpisu by pravděpodobně vedlo k velké nepřehlednosti a nesrozumitelnosti právní úpravy.

Prostřednictvím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který je nyní účinný a má být nahrazen novou právní úpravou, jsou však regulovány i oblasti, na které směrnice nedopadají, a jejich úprava je tedy plně v kompetenci členských států. Mezi tyto oblasti patří především regulace procesu zadávání podlimitních veřejných zakázek. Dále pak je členským státům umožněno, nedojde-li k přímému konfliktu s pravidly stanovenými ve směrnicích, stanovit oproti směrnicím přísnější postupy.

Záměrem předkladatele je nastolit takový rámec, který povede ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek a větší flexibilitě zadavatele při výběru dodavatele a zároveň zachování nástrojů, které zajistí dostatečnou transparentnost procesu.

MMR navrhované řešení
• Pro prahové hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu navrhuje MMR zachování současného stavu v ZVZ, tedy 2 mil. pro dodávky a služby, 6 mil. Kč pro stavební práce.
• MMR navrhuje v NZVZ limit pro použitelnost zjednodušeného řízení v případě zadávání veřejných zakázek na stavební práce zvýšit na 50 mil. Kč.
• MMR navrhuje převzít celý katalog nadlimitních výjimek ze směrnic.
• MMR navrhuje zachování zjednodušeného podlimitního řízení, zjednodušit všechna řízení a umožnit zadání podlimitní veřejné zakázky také v jednacím řízení s uveřejněním, a to bez nutnosti naplnit další podmínky.
• MMR navrhuje požadavky na ekonomickou kvalifikaci umožnit prostřednictvím uzavřeného výčtu možností.
• MMR navrhuje ponechání možnosti individuálního posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a nezavádění vzorců do zákona.
• MMR navrhuje u dodatečných stavebních prací a služeb zavést limit 50 % bez možnosti opakování se zachováním důvodů pouze ze směrnice. U změn smluv, kdy se nezkoumá důvod pro změnu, připustit limit ze směrnice (10 a 15 %), popř. stanovit katalog změn přípustných u stavebních prací, který by odpovídal přípustným změnám podle konkrétních standardů (např. FIDIC).
• MMR navrhuje vypuštění povinnosti rušit zadávací řízení při jedné nabídce.
• MMR navrhuje zavést jednostupňové přezkumné řízení v podlimitním režimu.
• MMR navrhuje přijetí samostatného zákona, který by řešil problematiku komplexně, případně u anonymních akciových společností, které sídlí v České republice, stanovit zákaz účasti v zadávacích řízeních, u zahraničních osob by se vlastníci prokazovali prostřednictvím čestných prohlášení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/