49/22 Novela vyhl. č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech;T:27.4.2022

Jedná se o novelu vyhlášky, která implementuje a adaptuje v oblasti investičních společností a investičních fondů do českého právního řádu dílčí předpisy evropského práva. Změny ve vyhlášce o pravidlech je nutné provést v návaznosti na povinnost implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1270 ze dne 21. dubna 2021, kterou se mění směrnice 2010/43/EU, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které je třeba zohlednit v případě subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) do právního řádu ČR, a dále s ohledem na vhodnost zapracování dalších změn, které vyplynuly ze změn jiných právních předpisů a poznatků z aplikační praxe.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 27. 4. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/