48/14 Nař. vl. přípustná míra veřejné podpory v regionech; T: 14.5.2014

Jelikož investiční pobídky spadají do kategorie regionální investiční podpory, musí se maximální výše přiznané podpory řídit tzv. mapou regionální podpory. Ta je schvalována Evropskou komisí pro každý členský stát Evropské unie a stanovuje nejvyšší možné intenzity podpory, které lze v jednotlivých regionech NUTS 2 použít.
Stávající mapa regionální podpory byla schválena pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013. S ohledem na probíhající modernizaci evropských pravidel pro oblast veřejné podpory byla platnost mapy prodloužena až do 30. června 2014. Česká republika usilovala v rámci veřejných konzultací o zachování stávajících intenzit regionální podpory i pro následující období 2014 – 2020. Tento požadavek se však nepodařilo prosadit.

Evropská komise schválila plošné snížení přípustných intenzit veřejné podpory. Regiony České republiky navíc postoupily mezi vyspělejší oblasti s vyšším HDP na obyvatele (tj. mezi regiony s HDP na obyvatele mezi 60-75 % unijního průměru), kde je povolená intenzita podpory nižší. Ve všech regionech NUTS 2 (s výjimkou Prahy, kde není regionální podpora povolena) proto dojde v následujícím období ke snížení míry veřejné podpory na 25 % způsobilých nákladů oproti stávajícím 40 % (pouze NUTS 2 Jihozápad měl 30 %).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/