47/16 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony; T: 11.3.2016

Předmětem novely je především úprava postupu při sběru podpisů na petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta, a to ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/12 tak, aby bylo zajištěno ověřování autenticity projevu vůle petenta. Ověřování autenticity projevu vůle petenta se navrhuje ve variantách:

· buď stanovením požadavku, aby petent při podpisu petice uvedl číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, anebo

· stanovením požadavku, aby projev vůle petenta byl učiněn v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo učiněn elektronicky prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (tato druhá varianta je spojena s potřebou změny Ústavy spočívající ve snížení počtu požadovaných podpisů z 50 000 na 8 000).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/