47/14 Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti; T: 19.5.2014

Původní návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě a o změně souvisejících zákonů (dále jen „původní návrh zákona“) byl zpracován Ministerstvem vnitra podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2011 a byl předložen do vlády na konci roku 2012. Následně byl původní návrh zákona, po té co byl projednán pracovními komisemi LRV a byl na pořadu jednání Legislativní rady vlády, z pořadu jednání vlády stažen.

Soukromé bezpečnostní činnosti jsou jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů podnikatelských činností a zaměřují se zejména na zajišťování bezpečnosti osob a majetku na komerčním základě. Poskytování soukromých bezpečnostních činností se vyznačuje specifickými zvláštnostmi, které jsou pro ně charakteristické a nemají obdobu v žádné jiné podnikatelské aktivitě. Náročnosti, významu a v neposlední řadě i preventivnímu vlivu těchto činností na snižování kriminality však současná úroveň právní úpravy neodpovídá. Uvedené aspekty proto vedly vládu k záměru podřídit tyto činnosti samostatné právní úpravě, jak je deklarováno v Programovém prohlášení vlády, neboť stávající úprava v režimu živnostenské-ho zákona je nedostatečná.

Dalším neopominutelným důvodem pro zpracování nové právní úpravy v předmětné oblasti je neexistence regulace výkonu bezpečnostních činností pro vlastní potřebu fyzických a právnických osob, která s danou problematikou úzce souvisí. Ve skutečnosti jsou tyto činnosti pouze limitovány více či méně souvisejícími právními úpravami, přičemž svým charakterem jsou totožné s jejich provozováním na podnikatelské bázi. Tato situace vznikla po zrušení vyhlášky č. 135/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém vlastnictví. Je neúnosné nadále tolerovat stav, aby subjekty, zajišťující si uvedené činnosti vlastními silami a prostředky, je nadále vykonávaly živelně. Danou oblast totiž nelze upravit živnostenským zákonem, protože se nejedná o podnikání.

Předložený návrh zákona proto vedle úpravy poskytování/výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, do které spadá výkon typických bezpečnostních činností ochrana osob, osobnostních práv, majetku, majetkových práv a převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě do 5 000 000 Kč včetně, činnost soukromých detektivů, převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů v hodnotě převyšující 5 000 000 Kč, technické služby k ochraně osob a majetku, nebo bezpečnostní poradenství, stanoví i podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/