47/20 Návrh vyhl. o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy; T: 7.5.2020

Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění obsaženého v § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. Podle navrhované právní úpravy budou údaje o informačních systémech veřejné správy nově editovány orgány veřejné moci do základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“), respektive do nově vytvořeného rejstříku informačních systémů veřejné správy vedeného podle § 52c zákona č. 111/2009 Sb., který je součástí registru práv povinností.