46/17 Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR a aktualizace úkolů pro období 2017 – 2018; T: 17.4.2017

Důležitou částí materiálu je aktualizace úkolů pro období 2017 – 2018. Celkem je stanoveno 13 nových úkolů, z toho 4 aktualizované pokračující. Nejzazší termín pro plnění aktualizovaných nebo i nových úkolů je stanoven do konce roku 2018, kdy bude zároveň do vlády předložena i aktualizace Politiky druhotných surovin ČR. Tato synchronizace termínů plnění obou na sobě závislých dokumentů je nezbytná, a proto se navrhuje v usnesení vlády změna termínu a frekvence předkládání vyhodnocení a aktualizace Politiky druhotných surovin ČR do vlády tak, aby krátkodobé úkoly byly plněny prostřednictvím akčních plánů ve dvouletých periodách, které tak mohou operativně reagovat na změny např. v rychle se vyvíjející oblasti oběhového hospodářství. Navrhované 4 leté období pro aktualizaci Politiky druhotných surovin ČR je vzhledem k jejímu zejména strategickému charakteru pak optimální z hlediska administrativní zátěže státní správy, samosprávy i podnikatelské sféry.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/