46/14 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013; T: 5.5.2014

Předkládaná Zpráva o hodnocení obsahuje základní vymezení RS CZ, zhodnocení činnosti správce resortních systémů centralizovaného zadávání (dále jen „Správce RS CZ“) včetně přehledu vykonávaných aktivit s dopadem na centralizované zadávání veřejných zakázek v ČR, dále pak shrnutí a přehled současného stavu implementace RS CZ a seznam podřízených organizací ústředních orgánů státní správy, na které se vztahuje výjimka z účasti v RS CZ. Zpráva dále obsahuje vyhodnocení centralizovaného zadávání VZ v rámci jednotlivých resortů ÚOSS (dále jen „resort“) a vyčíslení dosažených úspor.

V roce 2013 bylo organizacím zapojeným do RS CZ poskytnuto plnění od dodavatelů na základě centralizovaně uzavřených smluv v celkovém finančním objemu 2 586,2 mil. Kč bez DPH.

Související soubory

/jak-na-