45/08 Postup sestavování návrhu hodnotící komise při zadávání veřejných zakázek; T: 7.4.2008

Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jehož prostřednictvím byly transponovány směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Výše uvedený zákon spolu s prováděcími právními předpisy tvoří právní rámec veřejného zadávání. Z ustanovení § 74 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost předkládat vládě návrhy hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek v případě, že se jedná o veřejnou zakázku zadávanou Českou republikou nebo státní příspěvkovou organizací a předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesáhne 500 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty.

Navrhovaný postup sestavování hodnotících komisí se od stávajícího postupu odlišuje následovně:

  1. Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejíž překročení má za následek ustanovení hodnotící komisí vládou, se zvyšuje z 300 mil Kč bez DPH na 500 mil Kč. Navrhovaný postup se tedy uplatní pouze v případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky přesáhne 500 mil Kč bez DPH.
  2. V souladu se zákonným požadavkem se zvyšuje počet členů hodnotící komise, kteří musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětné veřejné zakázce. V hodnotící komisi tak budou muset mít ve vazbě na předmět veřejné zakázky alespoň dvě třetiny všech členů příslušnou odbornost (oproti dosavadním 30 % všech členů)
  3. Změní se okruh subjektů, které podávají vládě návrh na jmenování hodnotící komise. Vzhledem k zákonné úpravě tímto subjektem již nebude ministr řídící resort, do jehož věcného okruhu působnosti předmět veřejné zakázky patří, ale ministr (popř. jiná osoba) jednající navenek jménem veřejného zadavatele nebo ministr, který je nadřízen veřejnému zadavateli. Důsledkem toho je posílení samostatnosti vyšších územních samosprávných celků (krajů), neboť v případech, kdy veřejným zadavatelem není stát (organizační složka státu) nebo státní příspěvková organizace, je otázka ustanovování hodnotících komisí zcela v jejich kompetenci. 

 

Předkládací zpráva

Materiál

PŘIPOMÍNKY

Vypořádání připomínek

 

Připomínky zašlete nejpozději do 7.4.2008.       pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/