44/17 Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele; T: 25.4.2017

Cílem předkládaného věcného záměru (resp. právní úpravy, která bude na základě tohoto věcného záměru připravena) je celkové zdokonalení právní úpravy ochrany spotřebitele a posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České republice.

Ochrana spotřebitele je v České republice upravena soukromoprávními i veřejnoprávními předpisy. Obecná pravidla jsou převážně upravena v občanském zákoníku (soukromoprávní norma) a zákoně o ochraně spotřebitele (veřejnoprávní norma). Vedle této obecné úpravy existuje mnoho předpisů zvláštní povahy, specificky zaměřených na konkrétní oblasti spotřebitelské problematiky, jako jsou například finanční služby (zákon o spotřebitelském úvěru aj.), elektronické komunikace (zákon o elektronických komunikacích), předpisy v oblasti potravinového práva (zákon o potravinách aj.), zdravotnictví (zákon o ochraně veřejného zdraví) či poštovních služeb (zákon o poštovních službách).

Po zhodnocení přínosů a nákladů uvedených variant byla jako nejlepší vybrána varianta třetí. Přínosem této varianty je soustředění některých či všech práv a povinností spotřebitelů a podnikatelů do jednoho právního předpisu, což povede vést k lepší orientaci v předmětné právní úpravě. Tato změna umožní také hlubší změnu systematiky právní úpravy a odstranění duplicit, zejména „dvoukolejné“ právní úpravy a napravení nežádoucího stavu, kdy jsou povinnosti a sankce upraveny v různých právních předpisech. Nová právní úprava by měla být co možná nejvíce přehledná, jasná a srozumitelná, což je předpokladem patřičného právního vědomí spotřebitelů i podnikatelů. Důsledkem nové právní úpravy bude posílení vymahatelnosti spotřebitelského práva obecně.

Související soubory

/jak-na-