44/15 Návrh vyhlášky o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol; T: 8.4.2015

Předmětem právní úpravy obsažené v navrhované vyhlášce je stanovení některých podrobností systému kontrol na úseku prevence závažných havárií, a to pokud jde o podrobnou úpravu zpracování ročního plánu kontrol a specifikace obsahu dokumentů, které kontrolní orgány o výsledcích provedených kontrol zpracovávají. Jedná se tedy o podrobné vymezení povinností, které zákon o prevenci závažných havárií ukládá jednotlivým orgánům vykonávajícím kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě provozovatelům objektů, v nichž jsou vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi umístěny v množstvích přesahujících stanovené limity. Vyhláška sama o sobě tedy nebude působit žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/