44/14 Operační program Praha – pól růstu České republiky; T: 5.5.2014

OP Praha je multifondovým operačním programem, tzn. obsahuje intervence pro podporu z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) tak, aby efektivně podpořil regionální rozvoj hl. m. Prahy. Intervence OP Praha budou financovány z evropských prostředků v maximální výši 50 %, spolufinancování na národní úrovni bude zajištěno z prostředků hl. m. Prahy a prostředků příjemců.

Na národní úrovni pak programový dokument vychází z:

 • Dohody o partnerství
 • Národního programu reforem České republiky 2013
 • Národních rozvojových priorit České republiky 2014+
 • Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
 • a tematických strategických dokumentů

Na regionální úrovni je pak OP Praha vytvořen na základě

 • Analýzy oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti na období 2014 – 2020 v hl. m. Praze
 • Analýzy absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020
 • Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 2008, schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 11. prosince 2008 (usnesení číslo 22/42)
 • Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 – 2015
 • Konceptu SMART Prague, jehož důvodem vzniku této byla potřeba strategického dokumentu, který by zohledňoval a definoval potřebu komplexních
 • a provázaných intervencí na území Prahy.
 • a ostatních tematických strategických dokumentů

Aktuální verze 5.2 OP Praha, která je předkládána do mezirezortního připomínkového řízení, obsahuje 10 specifických cílů v rámci 5 prioritních os, a sice:

 • PO 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (EFRR, tematický cíl 1)
 • PO 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory (EFRR, tematický cíl 4)
 • PO 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR + ESF, tematický cíl 9)
 • PO 4 Vzdělávání a vzdělanost (EFRR + ESF, tematický cíl 10)
 • PO 5 Technická pomoc

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/