44/21 Novela vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; T:22.4.2021

Cílem návrhu je 1. zpřehlednit dosavadní právní úpravu, přepočítat všechny výkony a připravit znění vyhlášky na automatickou valorizaci minutové sazby nositelů, 2. uvést a zpřehlednit jednotlivé definice nositelů výkonů v obecné části přílohy 2 v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, tak, aby jejich znění odpovídalo zákonné úpravě.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 4. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/