44/18 Novela občanského zákoníku; T: 22.5.2018

Při přípravě návrhu zákona byla věnována pozornost zejména rozboru ustanovení týkajících se správy domu a pozemku před vznikem společenství vlastníků jednotek, otázce vzniku společenství vlastníků jednotek a související právní úpravě týkající se této specifické právnické osoby a rovněž i otázkám práv a povinností vlastníků jednotek. Změny právní úpravy jsou navrhovány zejména, pokud jde o následující okruhy otázek.

Je navrhováno změnit proces přijímání změn prohlášení, přičemž pokud jde o samotnou právní úpravu prohlášení, východiskem se stal přístup, podle kterého prohlášení sleduje existenci bytového spoluvlastnictví, ale pouze v těch věcech, které se týkají jeho předmětu a které se týkají poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku.

Je navrhována podrobnější úprava týkající se správy domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek tak, aby byly odstraněny výkladové pochybnosti týkající se kupříkladu použití ustanovení o podílovém spoluvlastnictví v době, kdy není v domě v rámci bytového spoluvlastnictví ustavena právnická osoba.

Dále je navrhována úprava, pokud jde o kompetence shromáždění a jeho rozhodovací činnost, a to zejména ve vztahu k těm rozhodovacím činnostem, které se dotýkají předmětu vlastnictví a spoluvlastnictví. Tyto kompetence se navrhují z rozhodování shromáždění vypustit a ponechat je k rozhodování v rámci změny prohlášení.

Zpřesnění se dále navrhuje v oblasti práv a povinností vlastníka jednotky, zejména při provádění údržby bytu, zjednodušuje se oznamovací povinnost vlastníka jednotky a mění se postup při nuceném prodeji jednotky vlastníka, který neplní své povinnosti vůči společenství vlastníků jednotek. Rovněž byla navržena změna úpravy přechodu dluhů a pohledávek vlastníka jednotky při převodu jednotky. V neposlední řadě se navrhuje řešit i otázku předkupního práva ve vztahu k spoluvlastnickým podílům na jednotkách zahrnujících nebytový prostor, a to za předpokladů vyplývajících z návrhu zákona. Konečně je navržena úprava a zpřesnění, pokud jde o právo vlastníka jednotky obrátit se na soud zejména z důvodu přezkoumání rozhodnutí shromáždění.

Je navrženo, aby společenství vlastníků, které vzniklo po převodu jednotek z vlastnictví právnické osoby podle § 1188 do vlastnictví jeho členů, mohlo převzít, přistoupit nebo jinak zajistit dluh z úvěru poskytnutého této právnické osobě, jehož účelem byla oprava, údržba nebo stavební úprava domu, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/