43/16 Návrh dalšího postupu zajištění údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017; T: 25.2.2016

Správu dálnic a silnic I. třídy v souladu se zákonem vykonává na základě zřizovací listiny státem zřízený správce, jímž je příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“). V průběhu roku 2017 dojde k ukončení všech smluvních vztahů, které má Ministerstvo dopravy nebo ŘSD ČR uzavřeno se smluvními dodavateli zimní a části běžné údržby silnic I. třídy. S ohledem na tuto skutečnost a legislativní úpravy vyvolané aktuální novelou zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 268/2015 Sb. – dále též „novela“) je nezbytné určit další postup při zajišťování zimní a běžné údržby silnic I. třídy, případně zajištění komplexního výkonu správy těchto silnic ve smyslu této novely. Novela vnesla zásadní změny mimo jiné i do problematiky správy a údržby silnic, předkládaný materiál proto důsledně pracuje s právní úpravou před novelou a po této novele.

Související soubory

/jak-na-