43/15 Návrh vyhlášky o náležitostech bezpečnostní dokumentace; T: 8.4.2015

Navrhovaná právní úprava představuje toliko specifikaci požadavků kladených na vybrané typy dokumentace, kterou jsou povinni zpracovávat provozovatelé objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, a totiž posouzení rizik závažné havárie, bezpečnostní program a záznam o jeho přezkumu, bezpečnostní zprávu a zprávu o jejím posouzení, vnitřní havarijní plán a podklady pro stanovení zóny havarijního plánování. Povinnost zpracovávat tuto dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou je ovšem zakotvena již v samotném zákoně o prevenci závažných havárií č. …/2015 Sb. a její dopady na podnikatelské prostředí České republiky proto byly hodnoceny v rámci hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) provedeného k návrhu tohoto zákona.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/