43/14 Novela školského zákona; T: 16.5.2014

Stěžejním důvodem novelizace školského zákona je nezbytnost nově upravit pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Nové znění § 16 zákona č. 561/2004 Sb. zohlední výsledky odborných diskusí a vývoj praxe v uplynulých letech. Je zapotřebí zejména:

– systematicky katalogizovat podpůrná opatření podle jejich věcné i finanční náročnosti,

– zpřesnit pravidla přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů a

– vytvořit pojistky proti zneužívání podpůrných opatření, mimo jiné s ohledem na závazky, které Česká republika přijala v souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice.

Dále se novela týká některých méně rozsáhlých, ale neméně významných témat:

– Zavede se registr pedagogických pracovníků. Do školského zákona se doplní povinnost škol a školských zařízení předávat MŠMT údaje o pedagogických pracovnících. Z údajů bude možné zjistit mj. počet pedagogů, věkové složení pedagogického sboru a kvalifikaci v jednotlivé škole. Údaje budou pseudonymizovány s využitím agendových identifikátorů fyzických osob.

– Přípravné třídy základní školy se zpřístupní všem dětem, u nichž tak může být vyrovnán jejich vývoj.

– V závěrečných zkouškách v oborech středního vzdělání s výučním listem budou zavedena jednotná zadání – jedná se o promítnutí výsledků projektů „Nová závěrečná zkouška“.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/