43/13 Novela zákona o sociálních službách; T: 10.4.2013

Návrhem zákona se v oblasti poskytování dávek podle zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb. zavádí tzv. jednotný posudek o stupni závislosti. Dále se v zákoně o sociálních službách navrhují dílčí úpravy reagující na potřeby praxe při poskytování sociálních služeb.

Další dotčená ustanovení
– Posílení principu vícezdrojového financování ( § 2)
– Úprava povinnosti vyúčtovat využití příspěvku na péči u pobytových sociálních služeb (§ 29 a násl.);
– Upřesnění pojmu poradenství a vynětí půjčování kompenzačních pomůcek jako činnosti bezplatné a omezené pouze na služby odborného sociálního poradenství (§ 37);
– Dílčí úpravy v podmínkách registrace sociální služby reagující na praxi krajských úřadů (§ 78);
– Negativní vymezení spolku jako možného poskytovatele sociálních služeb (§ 79)
– Dílčí změny v registracích ( § 81, 82)
– Povinnost souladu plánů rozvoje sociálních služeb krajů s národními prioritami rozvoje sociálních služeb ČR ( § 95)
– Úpravy v ustanoveních týkajících se standardů a inspekcí sociálních služeb (§ 97 a násl.);
– Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (§ 88);
– Zrušení povinnosti ministerstva zpracovávat národní plán (§ 96),
– Doplnění další formy vzdělávání o konference (§ 111);
– Úprava vztahující se k bezúhonnosti zdravotnických pracovníků pracujících v sociálních službách (§ 115 a násl.);
– Dílčí změny v akreditacích vzdělávacích programů (§ 117a a násl.).

Mezi dotčené subjekty patří i podnikatelské subjekty – vstup státního orgánu do organizace za účelem kontroly poskytování sociální služby, omezení zneužití institutu asistenta sociální péče.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/