43/08 NV-náklady na ověření (vstup potravin ze třetích zemí); T: 14.4.2008

Ministerstvo zemědělství je zmocněno ustanovením § 18 odst. 1 písm. p) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon o potravinách“), stanovit prováděcím právním předpisem výši paušální částky nákladů na dodatečné kontroly, výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi, výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti se vstupem potravin a surovin ze třetích zemí a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí.

 Toto zmocňovací ustanovení se do zákona doplňuje novelou, kterou Senát Parlamentu ČR schválil dne 19. března 2008 ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Ministerstvo zemědělství je dále zmocněno ustanovením § 16 odst. 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech (dále jen „zákon o krmivech“), ve znění zákona č. 214/2007 Sb., stanovit vyhláškou paušální částku nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem krmivářského podniku. Důvodem k vypracování příslušných ustanovení obou zákonů a navrhované vyhlášky je především ustanovení článku 28 nařízení (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „nařízení o úředních kontrolách“), podle kterého příslušný orgán dozoru, který provádí kontroly nad rámec normální kontrolní činnosti (resp. nad rámec víceletých plánů kontrolní činnosti), účtuje provozovateli potravinářského nebo krmivářského podniku, který nedodržel požadavky, náklady na dodatečné kontroly. Dodatečná kontrola je kontrolní činnost příslušných orgánů dozoru, které kontrolují splnění opatření uložených podle zvláštních právních předpisů. V případě stanovení výše náhrad nákladů na ověření souladu se specifikacemi se vychází z požadavků stanovených v přímo použitelných předpisech ES. Při stanovení nákladů vzniklých v souvislosti s vstupem potravin a surovin ze třetích zemí se vychází z článku 22 nařízení o úředních kontrolách, podle kterého provozovatel potravinářského podniku odpovědný za zásilku nese náklady, které měly příslušné dozorové orgány v souvislosti s čl. 18, 19, 20 a 21 tohoto nařízení. Při stanovení nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí podle přímo použitelných předpisů ES se vychází z přímo použitelných předpisů stanovících tyto specifické podmínky.

 

Odůvodnění

Materiál

Příloha

 

Připomínky zašlete nejpozději do 14.4.2008.             pripominkovani@komora.cz

               

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/